فهرست سنگ های مرمریت
تمامی سنگ های ارائه شده 100% یک دست و ترتیب شده (sort) می باشند .

 • مرمریت خور
  معدن : صلصالی
  کد : MG-m1

 • مرمریت سیلور
  موجدار دارک
  معدن : جوشقان
  کد : MG-m2

 • مرمریت شهیاد
  سفید ساده
  معدن : جوشقان
  کد : MG-m3

 • مرمریت گلریز
  موجدار نباتی
  معدن : جوشقان
  کد : MG-m4

 • مرمریت نوارقلبی
  گلدار ریز گلبهی
  معدن : جوشقان
  کد : MG-m5

 • مرمریت گلدار درشت
  شرابی
  معدن : جوشقان
  کد : MG-m6

 • مرمریت گلدار درشت
  نباتی
  معدن : جوشقان
  کد : MG-m7

 • مرمریت شهیاد
  سفید دانه ریز
  معدن : جوشقان
  کد : MG-m8

 • مرمریت نوارقلبی
  معدن : صلصالی
  کد : MG-m9

 • مرمریت پرتقالی
  معدن : جوشقان
  کد : MG-m10

فهرست سنگ های تراورتن
تمامی سنگ های ارائه شده 100% یک دست و ترتیب شده (sort) می باشند .

 • تراورتن شکلاتی
  بی موج
  معدن : کاشان
  کد : MG-t1

 • تراورتن موج دار
  موجدار
  معدن : کاشان
  کد : MG-t2

 • تراورتن کرم
  بی موج
  معدن : حاجی آباد
  کد : MG-t3

 • تراورتن کرم
  موجدار
  معدن :حاجی آباد
  کد : MG-t4

نوار دانلود